Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy

Rok 2022: 

PDFZarządzenie Nr 1_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania szczegółowych planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 2_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 3_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia uprawnień do zaciągania w 2022 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach(..).pdf
PDFZarządzenie Nr 4_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022.pdf
PDFZarządzenie Nr 5_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 6_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań związanych z ustalaniem prawa do dodatku osłonowego, odmową jego przyznania oraz dokonywaniem jego wypłaty osobom uprawnionym
PDFZarządzenie Nr 7_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 8_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf
PDFZarządzenie Nr 9_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku
PDFZarządzenie Nr 10_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na rok szkolny 2022/2023.
PDFZarządzenie Nr 11_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 stycznia 2022 r. sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, na rok szkolny 2022/2023
PDFZarządzenie Nr 12_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 13_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 14_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 15_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
PDFZarządzenie nr 16_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia
PDFZarządzenie Nr 17_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert oraz powołania Komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Nr 18_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDFZarządzenie Nr 19_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf
PDFZarządzenie Nr 20_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP.pdf
PDFZarządzenie Nr 21_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 46_2021 Wójta Gminy Zawonia w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
PDFZarządzenie Nr 22_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zawonia
PDFZarządzenie Nr 23_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 24_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zawonia w 2022 r..pdf
PDFZarządzenie Nr 25_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 26_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 27_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyboru członków Stałej Komisji Przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Nr 28_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf
PDFZarządzenie Nr 29_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 30_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia .pdf
PDFZarządzenie Nr 31_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2021
PDFZarządzenie Nr 32_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 33_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 34_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 35_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy
PDFZarządzenie Nr 36_2022Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
PDFZarządzenie Nr 37_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 38_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia .pdf
PDFZarządzenie Nr 39_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf
PDFZarządzenie Nr 40_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021 – 2023” w 2022 roku
PDFZarządzenie Nr 41_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętej w Załączniku nr 1 do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zawonia”, przyjętym Uchwałą Nr XXII/166/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
PDFZarządzenie Nr 42_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 43_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu ,,Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
PDFZarządzenie Nr 44_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf
PDFZarządzenie Nr 45_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf
PDFZarządzenie Nr 46_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 47_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 48_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy
PDFZarządzenie Nr 49_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawonia, przeznaczonej do dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawcę na okres do 3 lat
PDFZarządzenie Nr 50_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 51_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39_2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Zawonia
PDFZarządzenie Nr 52_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 53_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy
PDFZarządzenie Nr 54_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 55_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf
PDFZarządzenie Nr 56_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf
PDFZarządzenie Nr 57_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 58_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 59_2022 Wojta Gminy Zawonia z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pracy.pdf
PDFZarządzenie Nr 60_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich Granty PPGR" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
PDFZarządzenie Nr 61_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf
PDFZarządzenie Nr 62_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf
PDFZarządzenie Nr 63_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Zawonia uczestnikom projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 904/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
PDFZarządzenie Nr 64_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w treści Zarządzenia Nr 31/2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2021
PDFZarządzenie Nr 65_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 66_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy
PDFZarządzenie Nr 67_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.pdf
PDFZarządzenie Nr 68_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 69_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf
PDFZarządzenie Nr 70_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf
PDFZarządzenie Nr 71_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni za 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 72_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.pdf
 


Rok 2021:

PDFZarządzenie Nr 1_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie opracowania szczegółowych planów finansowych i jednostek budżetowych Gminy Zawonia za 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 2_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst.pdf
PDFZarządzenie Nr 3_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.pdf
PDFZarządzenie nr 4_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 05.01.2021 r. ws. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzednicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie Nr 5_2021 Wójta Gminy Zawonia Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 6_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 07 stycznia 2021r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie nr 7_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Zespołu Szkół w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie nr 8_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie nr 9_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.pdf.pdf
PDFZarządzenie nr 10_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 11_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania sportu.pdf
PDFZarządzenie Nr 12_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie Nr 13_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie nr 14_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
PDFZarządzenie nr 15_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 28.01.2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół.pdf
PDFZarządzenie nr 16_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 28.01.2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola.pdf
PDFZarządzenie nr 17_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 29.01.2021 r. ws. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzednicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie nr 18_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 29.01.2021 r. ws. ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników.pdf
PDFZarządzenie nr 19_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 01.02.2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie nr 20_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 01.02.2021 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do wydawania decyzji administracyjnych.pdf
PDFZarządzenie nr 21_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 01.02.2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do realizacji zadań wynikających z ustawy.pdf
PDFZarządzenie nr 22_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 04.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 23_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert oraz powołania Komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie nr 24_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 17.02.2021 r. ws. zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 25_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 17.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie nr 26_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 19.02.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszowie.pdf
PDFZarządzenie nr 27_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 19.02.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie nr 28_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 19.02.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 29_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i sportu w 2021 roku
PDFZarządzenie nr 30_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 31_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.02.2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf
PDFZarządzenie Nr 32_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie nr 33_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie Nr 34_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 04 marca 2021r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie nr 35_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 08.03.2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r..pdf
PDFZarządzenie nr 36_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 08.03.2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie Nr 37_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 marca 2021r. w sprawie zwrotu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania własności.pdf
PDFZarządzenie Nr 38_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawonia nieruchomości lokalowej zlokalizowanej w Zawoni na cele publiczne.pdf
PDFZarządzenie nr 39_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 22.03.2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 r.pdf
PDFZarządzenie nr 40_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 22.03.2021 r. w spraiwe udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf
PDFZarządzenie Nr 41_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 42_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26.03.2021r. w sprawie zmian w budżecie Gm. Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 43_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30.03.021r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie nr 44_2021 Wójta Gminy Zawoni z dnia 01.04.2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do wydawania decyzji administracyjnych.pdf
PDFZarządzenie nr 45_2021 Wójta Gminy Zawoni z dnia 1.04.2021r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.pdf
PDFZarządzenie Nr 46_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 01.04.2021r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.pdf
PDFZarządzenie nr 47_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 14.04.2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 48_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15.04.2021r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Zawonia w roku 2021 przysługujących w zamian za święto przypadające w sobotę.pdf
PDFZarządzenie Nr 49_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.04.2021 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 50_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 51_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf
PDFZarządzenie Nr 52_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 53_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie Nr 54_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Nr 55_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 56_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów w obcym środku trwałym dla Powiatu Trzebnickiego.pdf
PDFZarządzenie Nr 57_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25.02.2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków(...).pdf
PDFZarządzenie Nr 58_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni za 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 59_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 60_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 61_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia (...).pdf
PDFZarządzenie Nr 62_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia (...).pdf
PDFZarządzenie Nr 63_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 64_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 65_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na 2022 rok przypadających na poszczególne sołectwa.pdf


PDFZarządzenie Nr 66_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf
PDFProjekt Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf
PDFFormularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf


PDFZarządzenie Nr 67_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie aktualizacji Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.pdf
PDFZarządzenie Nr 68_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 69_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .pdf
PDFZarządzenie Nr 70_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni .pdf
PDFZarządzenie Nr 71_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do poświadczania za zgodność z oryginałem.pdf
PDFZarządzenie Nr 72_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań administracyjnych.pdf
PDFZarządzenie Nr 73_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań.pdf
PDFZarządzenie Nr 74_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.pdf
PDFZarządzenie Nr 75_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2021 roku.pdf
PDFZarządzenie Nr 76_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
PDFZarządzenie Nr 77_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie Nr 78_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeszowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 79_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 80_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 81_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 82_2021 Wójta Gminy Zawonia dnia 16 września 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 83_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Tarnowiec.pdf
PDFZarządzenie Nr 84_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 85_2021Wójt Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przygotowania i uczestnictwa Urzędu Gminy Zawonia w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. „SUDETY-21”.pdf
PDFZarządzenie Nr 86_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 87_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Likwidacyjnej.pdf
PDFZarządzenie Nr 88_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 89_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami....pdf
PDFZarządzenie Nr 90_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy OPP w 2022.pdf
PDFZarządzenie Nr 91_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 92_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie Nr 93_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 94_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 95_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie zwrotu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania własności.pdf
PDFZarządzenie Nr 96_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 97_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przekazania Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Zawonia projektu budżetu na rok 2022 (...).pdf
PDFZarządzenie Nr 98_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 99_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (...).pdf
PDFZarządzenie Nr 100_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID_19 (...).pdf
PDFZarządzenie Nr 101_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 102_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.11.2021r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 86_2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie nr 103_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.11.202 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52_2020 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 104_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf
PDFZarządzenie nr 105_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 106_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 107_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID_19 (...).pdf
PDFZarządzenie Nr 108_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 109_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 110_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf
PDFZarządzenie Nr 111_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88_2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 112_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.pdf
PDFZarządzenie Nr 113_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zawonia w roku 2022.pdf
PDFZarządzenie nr 114_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
PDFZarządzenie Nr 115_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 116_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 117_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.pdf
PDFZarządzenie Nr 118_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Czeszowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 119_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia i nadania jej statutu.pdf
PDFZarządzenie Nr 120_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 121_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 122_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 117_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2021 r..pdf


Rok 2020:

PDFZarządzenie Nr 64_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 65_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 66_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 października 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości sprzeznaczonych do dzierżawy przez dotychczasowych najemców.pdf
PDFZarządzenie Nr 67_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43_2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDFZarządzenie Nr 68_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 69_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych.pdf
PDFZarządzenie Nr 70_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 71_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 72_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 73_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zawieszenia wykonywania przez sołtysów niektórych czynności wynikających z Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 13_2016 r.pdf
PDFZarządzenie Nr 74_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni samochodu marki Volkswagen TS Caravelle Trendline.pdf
PDFZarządzenie Nr 75_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 76_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenia nr 77_2020 Wójt Gminy Zawonia z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Zawonia projektu budżetu Gminy Zawonia na 2021r..pdf
PDFZarządzenie Nr 78_2020 Wójt Gminy Zawonia z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Zawonia ws. przyjęcia Rocznego programu współpracy z OPP w 2021r..pdf
PDFZarządzenie Nr 79 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzeinia inwentaryzacji rocznej.pdf
PDFZarządzenie Nr 80_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad rozliczania zwrotu sum depozytowych z tytułu wadiów.pdf
PDFZarządzenie Nr 81 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 82 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi GOPS w Zawoni upoważnienia do prowadzenia postępowań w tym do wydawania zaświadczeń.pdf
PDFZarządzenie Nr 83 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej.pdf
PDFZarządzenie Nr 84 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Zawoni do prowadzenia postępowań.pdf
PDFZarządzenie Nr 85 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Zawonia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf
PDFZarządzenie Nr_86 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr_87 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 88_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostepności w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr_89 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr_90 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr_91 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf

 

Wersja XML