Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ewidencja ludności

1. Wydawanie dowodów osobistych

Podstawa prawna:

Sposób złożenia wniosku:

Osobom, które ukończyły 12 lat wydawane są e-dowody z odciskami palców, w związku z tym nie ma możliwości złożenia wniosku poprzez ePUAP, jedynym sposobem złożenia wniosku jest złożenie go osobiście w urzędzie, gdzie pobrane zostaną odciski palców i zostanie złożony wzór podpisu, który zostanie zamieszczony w dowodzie.

Wniosek dla osób poniżej 12 roku życia może zostać złożony w  formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje o e-dowodzie można znaleźć na Dowód osobisty – informacje.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedająca się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby (art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych).
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba, której składany jest wniosek musi być obecna, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. 

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.\

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografia dołączana do wniosku składanego w formie papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej (dla osób poniżej 12 roku życia) załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach, co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak, aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm spełniającą wymogi opisane wyżej.

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia
Samodzielne Stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej, CEIDG, pokój nr 9
tel. 71 312 81 82 w. 61, 71 310 43 61
e-mail:

Termin składania dokumentów:


Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy:

Uwagi i dodatkowe informacje:

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
3 Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
4a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
9. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
10. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
11. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa pkt 10, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
12. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

1) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32 ustawy o dowodach osobistych;
3) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4b ustawy o dowodach osobistych;
4) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o dowodach osobistych, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego;
5) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych;
5a) z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4c ustawy o dowodach osobistych;
5b) z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów, w przypadku, o którym mowa w art. 32c ustawy o dowodach osobistych;
5c) z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust.

Pliki do pobrania:
DOCFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.doc
DOCFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego-elektroniczny.doc
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


2. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Opłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Urzędu  przy ul. Trzebnickiej 11  - na rachunek bankowy: Gminy Zawonia: ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy nr 33 9591 0004 2001 0019 2444 0002.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Samodzielne Stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej, CEIDG, pokój nr 9
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 61
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokonuje się w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (do wglądu- akt notarialny, umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu). Zarówno meldujący się, jak i osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu przedstawiają do wglądu ważny dokument tożsamości.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (ePUAP). Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu (skan). Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza oświadczenie właściciela (lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu) potwierdzające pobyt osoby meldującej się w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości, albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Pliki do pobrania:

DOCPełnomocnictwo dotyczące zameldowania i wymeldowania.doc
DOTWymeldowanie z pobytu czasowego.dot
DOTWymeldowanie z pobytu stałego.dot
PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf
PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


3. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Samodzielne Stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej, CEIDG, pokój nr 9
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 61
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 1. w formie pisemnej w organie gminy, właściwym ze względu na położenie nieruchomości w której zamieszkuje,
 2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Pliki do pobrania:
DOCXZgłoszenie wyjazdu za granicę.docx
DOTZgłoszenie powrotu.dot

DOCXKlauzula RODO.docx


4. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Samodzielne Stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej, CEIDG, pokój nr 9
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 61
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 1. Wyborcy wpisani na własny wniosek do rejestru wyborców korzystają na obszarze gminy z prawa wyborczego we wszystkich wyborach powszechnych i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie.
 2. Zmiana przez wyborcę miejsca zameldowania na pobyt stały wywołuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców skutek:                                                             

a. ujęcie wyborcy z urzędu w rejestrze wyborców gminy, której dokonano zameldowania na pobyt stały,                

b. skreślenie wyborcy z rejestru wyborców w gminie, w której wyborca był wpisany na własny wniosek.

 1. W przypadku powrotu do miejsca stałego zameldowania, wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie jest zobowiązany złożyć w gminie, w której był zameldowany na pobyt stały oświadczenie, że ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały. Skutkiem tego jest ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborcy w tej gminie i skreślenie go z rejestru wyborców gminy, w której wpisał się na własny wniosek. (patrz karta usług publicznych numer WSO-064)

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.doc

DOCXKlauzula RODO.docx


5. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Samodzielne Stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej, CEIDG, pokój nr 9
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 61
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 1. Wyborcom przebywającym czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, wyborcom nigdzie niezamieszkałym, przebywającym na obszarze gminy- na wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów
 2. Żołnierzom pełniącym zasadniczą lub okresową służbę wojskową, oraz pełniącym służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownikom odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantom z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniącym służbę w systemie skoszarowanym- na wniosek wniesiony do urzędu między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów
 3. Wyborcom niepełnosprawnym na obszarze gminy właściwej na miejsce jego stałego zamieszkania- w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych- najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów (dotyczy także wyborów lokalnych).
 4. Wyborcy będącemu obywatelem Unii Europejskiej, jeżeli jest wpisany do stałego rejestru wyborców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborcow - Prezydent 2020.doc

DOCXKlauzula RODO.docx
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML