Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż alkoholu

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub na sprzedaż i podawanie następujących rodzajów alkoholowych: 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

.Opłaty:

1. Opłata roczna za zezwolenie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność:

2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę tj. dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

4. Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego w punkcie kasowym BS (parter Urzędu) lub na rachunek gminy: 33 9591 0004 2001 0019 2444 0002.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCOświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu.doc
PDFOświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu.pdf
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


2. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

•    Wniosek  o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Opłaty:

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego (1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe):

Opłatę za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w punkcie kasowym BS (parter urzędu) lub na rachunek gminy: 33 9591 0004 2001 0019 2444 0002

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkocholowych.doc
PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkocholowych.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


3. Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Zawonia

Podstawa prawna kontroli:

Zakres przedmiotowej kontroli:

 1. posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 2. wnoszenie w terminie oraz w wymaganej wysokości opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 3. przedstawianie prawdziwych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży  poszczególnych rodzajów  napojów  alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;
 4. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez
  przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku
  do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 8. przestrzeganie na terenie punktu przepisów o dozwolonych formach reklamy i promocji    
  napojów alkoholowych;
 9. uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

Zakres podmiotowy kontroli: Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zawonia.

Osoby przeprowadzające kontrole:

Dokumenty wymagane przez organ kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli (art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

Dokumenty sporządzane podczas kontroli

Inne uwagi

Wersja XML