Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany miejscowe i studium gminy

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub ze studium gminy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub ze studium gminy;
 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu;
 3. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i wyrysu.

Opłata skarbowa za wypis z MPZP Gminy Zawonia:

oraz 20,00 zł od każdej strony wyrysu z planu w formacie A-4 – nie więcej niż 200 zł.

Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może przekroczyć 250 zł.

17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWypis i wyrys z planu miejscowego (studium).docx
PDFWypis i wyrys z planu miejscowego (studium).pdf


2. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego:

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. Art. 217 § 2 pkt 2 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;  

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 3. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu w planie_miejscowym, Strefa Rewitalizacji, pierwokup.docx
PDFWniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu w planie_miejscowym, Strefa Rewitalizacji, pierwokup.pdf


3. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że przeznaczenie działek rolnych do  zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;  

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 3. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zaświadczenie potwierdzające zgodność przeznaczenia działek rolnych do zalesienia ze studium gminy.docx
PDFWniosek o zaświadczenie potwierdzające zgodność przeznaczenia działek rolnych do zalesienia ze studium gminy.pdf


4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
 2. Opis i rysunek określający usytuowanie budynku na mapie ewidencyjnej lub na mapie zasadniczej w stosunku do granic nieruchomości (działki) z oznaczeniem obiektu/części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 3. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 4. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 5. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem.docx
PDFWniosek o zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem.pdf


5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

 1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu;
 2. Ostateczna, w dniu wszczęcia postępowania, decyzja Wójta Gminy Zawonia o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 w 1 egzemplarzu z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem;
 3. Kopia postanowienia organu nadzoru budowlanego, dotyczącego nałożenia na wnioskodawcę dostarczenia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 5. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 6. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem.docx
PDFWniosek o zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem.pdf


6. Wniosek o zmianę ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zmianę ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o zmianę w miejscowym planie.doc
PDFWniosek o zmianę w miejscowym planie.pdf


7. Wniosek o zmianę ustaleń w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zmianę ustaleń w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia;

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o zmianę w studium.doc
PDFWniosek o zmianę w studium.pdf
 

 

 

 

Wersja XML